Sumagot si Jesus,

Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.

Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

( Juan 14:6 )

 

Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay,

buhay na masaganang lubos.

( Juan 10:10 )

 

Panoorin ang JESUS FILM

PANOORIN DITO 

 

Sa sandaling mayroon kang isang tunay na pakikipagtagpo kay Jesus, ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay nagbabago.

Wala nang iba pang game-changer.

Kilalanin kung sino si Jesu-Kristo at kung ano ang ginawa Niya para sa iyo at para sa iba pang sangkatauhan.

 

Panoorin ang Pelikula sa Ibang mga Wika Ayon sa Bansa