Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako.

( Juan 14:6 )

 

Mianhi ako aron makabaton kamo

ug kinabuhing madagayaon.

( Juan 10:10 )

Tan-awa ang JESUS FILM

TAN-AWA KINI DINHI

 

Sa higayon nga ikaw adunay usa ka tinuod nga engkwentro uban ni Jesus, ang tanan sa imong kinabuhi magbalhin. 

Siya ang tinood nga game-changer.

Ila-ilaha kon kinsa si Jesu-Cristo ug unsa ang Iyang nahimo alang kanimo ug alang sa uban nga katawhan.

 

 

Tan-awa ang Jesus Film Pinaagi sa Ubang

mga Pinulongan Sumala sa Nasud